תקנון-מבצע-שמלת-כלה
Campaigns_all

 • הגדרות
  בית העסק תשומת לב שנטל רומנו עורכת מבצע נושא פרסים בתערוכת Israel Bridal Fashion Week 2019, שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע").
   
  פרשנות
  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
  מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.התקנון נכתב בלשון נקבה, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

  תקופת התחרות (מבצע)
  תקופת המבצע הינה החל מיום ב' 18/2/19 בשעה 15:00 ועד לתאריך 18/5/19.
  הכרזת הזוכה תתבצע בתאריך 19/5/19 לאחר קיום הגרלה בין הנרשמות שעמדו בקריטריונים של המבצע.
  תשומת לב שנטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
   
  כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו
  Israel Bridal Fashion Week 2019 ותסגור שמלה בהשכרה, תיכנס אוטומטית להגרלה על שמלת כלה בהשכרה במתנה.
  יובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע כרוכה בהשתתפות בשבוע הכלות Israel Bridal Fashion Week 2019, קביעת פגישה בהתאם להוראות באמצעות משלוח ווטסאפ הכולל שם מלא ותאריך חתונה, הגעה לסטודיו תשומת לב שנטל בכפר סבא וסגירת שמלה מהקולקציה החדשה.
   
  לצורך המבצע, תחשב כמשתתפת כל מי שעומדת בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתפת"): (1) המשתתפת הינה בגירה (מלאו לה 18 שנה); (2) היא נכחה באירוע שבוע הכלות Israel Bridal Fashion Week 2019 ; (3) היא הגיעה לפגישה בסטודיו תשומת לב שנטל בכפר סבא (4) היא סגרה שמלה מהקולקציה החדשה וחתמה על טופס הזמנה מרצונה החופשי (5) היא אישרה את קריאת התקנון והסכימה לתוכנו באמצעות חתימה על ההזמנה (5) היא מילאה וממלאת אחר הוראות ההשתתפות במבצע המפורטות בתקנון זה. במסגרת השתתפותה במבצע, מאשרת המשתתפת ומסכימה מרצונה החופשי, כי תשומת לב שנטל (בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה) תעיין ו/או תשתמש בכל הפרטים שסיפקה בעת ההרשמה למבצע לשם יישום המבצע וחלוקת הפרס.
   
  יובהר, כי כל משתתפת תהיה רשאית להשתתף במבצע זה בסך הכל פעם אחת בלבד, בהתאם להוראות כאמור בתקנון זה במידה ומשתתפת תשתתף יותר מפעם אחת, ההשתתפות הראשונה שלה תהא זו שתיכנס למאגר המשתתפות ותיחשב להשתתפותה היחידה וכל השתתפות נוספת שלה תיפסל ולא תשמע כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה של המשתתפת בקשר לכך כנגד תשומת לב שנטל.
   
  יובהר בזאת, כי תשומת לב שנטל תהא רשאית שלא לאפשר למשתתפת ליטול חלק במבצע או לזכות בפרס (כהגדרתו להלן), אם הייתה זכאית לכך, באם השתתפותה הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי תשומת לב שנטל ו/או הוראות כל דין וזאת ללא צורת במתן נימוק ו/או הצדקה לאותה משתתפת, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תשומת לב שנטל בקשר לכך.
   
  לא יעשה שימוש באמצעים פסולים ו/או שקריים ו/או באמצעים שעלולים להפר את תקנון התחרות, או הוראה זו.
   
  יובהר בזאת כי קיום המבצע מותנה בהרשמה של מינימום 20 משתתפות במבצע ובאם לא יתקיים מינימום זה, המבצע בטל ומבוטל.
   
   
  הזוכה, הפרס וכללי הזכייה בו
  ההודעה לזוכה בפרס תיעשה באמצעות הודעה אישית שתישלח למספר הטלפון בה בוצע השימוש לרישום לתחרות  ("הודעת הזכייה"). במסגרת הודעת הזכייה, תמסור תשומת לב שנטל לזוכה את פרטי הנציג מטעם ספק הפרס לצורך תיאום מסירתו ו/או מימושו על ידי הזוכה, זאת בכפוף לכך שהזוכה תציג בפני נציג מטעם תשומת לב שנטל צילום תעודת זהות המעיד כי מלאו לה 18 שנים ("הנציג" ו – "ספק הפרס" בהתאמה). מובהר בזאת, כי המועד, המקום והאופן בו תהיה זכאית הזוכה לממש את הפרס ייקבעו באופן בלעדי על ידי ספק הפרס ו/או הנציג מטעמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד תשומת לב שנטל ו/או כל מי מטעמה. מובהר בזאת, כי אחריותה של תשומת לב שנטל לעניין זה מסתכמת במסירת פרטי הנציג לזוכה בלבד והאחריות הבלעדית ליצירת הקשר עם הנציג ותיאום מסירת ו/או מימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד. כל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה של הזוכה כאמור בקשר עם מימוש הפרס תופנה לנציג בלבד ו/או לספק הפרס.
   
  לא אותרה הזוכה ("הזוכה המקורית") בתוך 14 ימים ו/או לא עמדה הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או נבצר מהזוכה לממש את הפרס במועד שנקבע למימושו מכל סיבה שהיא, תהא תשומת לב שנטל רשאית לנהוג בפרס של אותה זוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת הפרס למשתתפת אחרת במבצע. במקרה זה זכאותה של הזוכה המקורית לפרס תהא בטלה.
   
  הפרס הינו אישי לזוכה בו בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
   
  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בהוראות כמפורט בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה ו/או בקשר לקבלת הפרס, תחול על הזוכה בלבד.
   
  תשומת לב שנטל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
   
  תשומת לב שנטל תהיה רשאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמה ופרטיה של הזוכה, וכן את התמונה באמצעי התקשורת והמדיה כפי שתמצא לנכון, לרבות באתרים המופעלים על ידה ו/או בעמוד הפייסבוק, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של המשתתפת ו/או הזוכה לפרסום כאמור ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד תשומת לב שנטל ו/או מי מטעמה בהקשר זה. תשומת לב שנטל שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיה כזוכה כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את תשומת לב שנטל ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.
   
  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תשומת לב שנטל שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של הזוכה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותה זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או באם ייווצר חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בכל שלב במהלך השתתפותה במבצע.
   
  המשתתפות מאשרות כי ידוע להן כי תשומת לב שנטל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי המשתתפות ו/או הזוכה במבצע, ובכל מידע שנשלח על ידי מי מהן בהתאם להוראות תקנון זה, בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של המבצע ו/או של תשומת לב שנטל. בהשתתפותה במבצע מביעה כל משתתפת את הסכמתה לפרסום כאמור, ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה נגד תשומת לב שנטל ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
   
  כללי
   ידוע למשתתפת כי המבצע אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול Israel Bridal Fashion Week 2019 ואין לקשרו אליה.
   
  תשומת לב שנטל ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או בעמוד הפייסבוק, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת תשומת לב שנטל ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתפת בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה תשומת לב שנטל רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתפת במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתפת כלשהי במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט תשומת לב שנטל עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי תשומת לב שנטל אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתפת כלשהי במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט תשומת לב שנטל כאמור.
   
  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות טעויות אנוש, כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתפת) לא ייקלטו פרטיה של משתתפת ו/או שם המשתתפת ו/או בשל תקלה טכנית תוכרז משתתפת שעל פי תנאי תקנון זה לא הייתה אמורה להיות מוכרזת כזוכה במבצע או תימסר לה בשגגה הודעת זכייה ("הזוכה השגויה"), כי אז תשומת לב שנטל תהא רשאית לבטל את זכייתה של הזוכה השגויה בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתפת אחרת ו/או לנקוט בכל פעולה אותה תמצא לנכון בהקשר זה ולתשומת לב שנטל אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה שהייתה אמורה לזכות במבצע במקום הזוכה השגויה ו/או הזוכה השגויה ו/או כל משתתפת במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תשומת לב שנטל בקשר לכך.
   
  כל משתתפת במבצע מצהירה בזאת כלפי תשומת לב שנטל באופן בלתי חוזר כי אין לה ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תשומת לב שנטל בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע ו/או בפרס. ההשתתפות במבצע והשימוש בפרס הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת ו/או הזוכה (לפי העניין) ותשומת לב שנטל ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתפת ו/או הזוכה לכל נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתפת ו/או הזוכה ו/או למי מטעמן, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע ו/או הפרס.
   
  מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתפת או לבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תשומת לב שנטל הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
   
  תשומת לב שנטל תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, ללא הודעה מראש. מוסכם, כי המשתתפות מוותרות על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע ו/או בקשר לפעולות שבהן תנקוט תשומת לב שנטל בקשר עם האמור.
   
  כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות ל תשומת לב שנטל ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, עובר לתקופת המבצע יהיו שייכות ל תשומת לב שנטל ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין, במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של תשומת לב שנטל ו/או של צדדים שלישיים מבלי לקבל הסכמתם של מי אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.
   
  תשומת לב שנטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו באתר העסק. באחריות המשתתפות להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות במבצע, מהווה הסכמת כל משתתפת להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.
   
  עובדי תשומת לב שנטל, אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
   
  לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל תשומת לב שנטל בכתובת [email protected]
   
  אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של תשומת לב שנטל על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.
   
  כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
   
  בהצלחה!