תנאי-השימוש-באתר
'תשומת לב שנטל' מאחלת לך מזל טוב ו... תהני מהדרך!      לקולקציה החדשה לחצי כאן

 • עודכן לאחרונה: 9 לאוקטובר, 2010
   
  תנאי שימוש באתר

  1. כללי

  תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשי באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישורים (Links) למקורות מידע אחרים המסופקים באתר ו/או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשי במסגרת זו.
   
  אנא קראי בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכימי לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי השימוש. אם אינך מסכימה לכל תנאי השימוש אל תעשי שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. מפעילות האתר שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש.
   
  האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון נקבה, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
   

  2. הגדרות

  בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)
   
  המונח "מפעילות האתר" להלן משמעו  סלון הכלות "תשומת לב" ו/או מי מטעמן.
   
  המונח "משתמשת" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
   

  3. אודות תנאי השימוש

  תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמשת לבין מפעילות האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילות האתר לא יהיו אחראיות כלפי המשתמשת במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמשת אחרת, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמשת אחרת, תוכל המשתמשת לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לה כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילות האתר.
   
  מפעילות האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילות האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמשת באמצעות עדכון שדה התאריך המופיע בחלקו העליון של מסמך תנאי השימוש ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתן ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר ע"י המשתמשת מהווה הסכמת המשתמשת לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילות האתר.
    

  4. הגבלת אחריות

  התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) והינם להמחשה בלבד. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילות האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   
  המשתמשת מצהירה בזאת ומסכימה כי מפעילות האתר ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשות אחרות ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריותו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמשת בלבד. המשתמשת מבינה ומסכימה כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
   

  5. התחייבויות המשתמשת

  5.1 המשתמשת מתחייבת להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

  5.2 המשתמשת תפצה את מפעילות האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמשת.

  5.3 המשתמשת מצהירה, כי ידוע לה שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילות האתר ולמשתמשת לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

  5.4 השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיה הפרטיים של המשתמשת בלבד, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכני האתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור על המשתמשת באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

  למען הסר ספק יובהר כי מפעילות האתר רשאיות לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתן הבלעדי.
   

  6. רציפות, זמינות ואמינות השירות

  מפעילות האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמשת ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשות ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
   
  מפעילות האתר אינן מתחייבות כי יענו לכל דרישות המשתמשת, או שהשירות לא יופרע/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילות האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
   

  7. קישורים (Links) לאתרים אחרים

  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי מפעילות האתר אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין למפעילות האתר שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם האתרים האמורים.
   

  8. הפסקת שימוש שיפוי

  מפעילות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן, להפסיק פעילותה של כל משתמשת בשירותי האתר, אם לא תעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה. היה ותפר משתמשת תנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמה והפרטים הידועים למפעילת האתר אודותיה בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
   
  הנך מתחייבת לשפות את מפעילות האתר ו/או מי מטעמן בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו.
    

  9. זכויות קניין רוחני  

  ידוע לך כי החומרים המופיעים באתר מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. כל שימוש בחומרים המופיעים באתר יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת בכתב אשר תינתן מראש ע"י מפעילות האתר.
  בעצם השימוש באתר הנך מתחייבת שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של מפעילות האתר כמפורט בתנאי השימוש. הנך מסכים שלא להעתיק ו/או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
   
  דעי כי במשלוח תכנים למפעילות האתר ו/או למי מטעמן, הנך מקנה למפעילות האתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו של מפעילות האתר, משמעותו של דבר היא שאינך זכאית, ולא תהיה זכאית בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים אלו.
   

  10. שינוי תנאי השימוש

  מפעילות האתר יהיו רשאיות, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינוייםשחלו בהוראותיו.
   

  11. סמכויות שיפוט

  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר ו/או בסטודיו, יהיה בית המשפט המוסמך בכפר סבא, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.