מדיניות-פרטיות-באתר
'תשומת לב שנטל' מאחלת לך מזל טוב ו... תהני מהדרך!      לקולקציה החדשה לחצי כאן
 • עודכן לאחרונה: 9 לאוקטובר, 2010
   
  מדיניות פרטיות באתר
   
  כללי
  בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאת מוסרת ביודעין, לדוגמה שליחת פנייה באמצעות טופס "צור קשר". חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, וכדומה.
   
  רישום לשירותים
  חלק מהשירותים באתר, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשי למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, וכו'. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.
   
  מאגר המידע
  הנתונים שתמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתרים, עשויים להישמר ע"י מפעילות האתר ו/או מי מטעמן לתקופה המותרת ע"פ חוק. אינך נדרשת על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכלי להשתמש בשירותים הללו.
   
  השימוש במידע
  בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. מפעילות האתר עשויות לשמור את המידע במאגריהן בכפוף להוראות על פי דין. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשות באתר וציפיותיהן, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילות האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  מפעילות האתר עשויות לשלוח אליך מדי פעם מידע באמצעות דואר אלקטרוני בדבר שירותים, מבצעים והצעות שונות, וכן מידע שיווקי ופרסומי - מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
   
  מסירת מידע לצד שלישי
  מפעילות האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  בעת שתיקחי חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למפעילות האתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
  במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע עוולות כאלה יהיו מפעילות האתר רשאיות למסור את המידע לפי הנדרש;
  אם יתקבל בידי מפעילות האתר צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילות האתר;
  בכל מקרה שמפעילות האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   
  Cookies
  האתר משתמש ב'עוגיות' ('cookies') לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ב'עוגיות' ('cookies') הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה - cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
  אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה - cookies במחשבך בכל רגע.
   
  אבטחת מידע
  מפעילות האתר מיישמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעיל האתר לא מתחייב שהשירותים באתריו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
   
  זכות לעיין במידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז את זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מפעיל האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למפעיל האתר לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר- יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעיל האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיי זכאית לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למפעיל האתר לפעול כאמור.
   
  שינויים במדיניות הפרטיות
  מפעילות האתר רשאיות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה בו ישונו ו/או יעודכנו הוראות מדיניות הפרטיות יצוין מועד העדכון בשדה "עודכן לאחרונה" המופיע בראש מסמך זה. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר.